وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت كشور درگاه ملی مجوزهای کشور

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 10421 1365/05/08 بند 33 ماده 10
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 10467 1391/03/02 بند5 الف ماده3
آیین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 10754 1391/02/10 بند الف ماده 4
قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران سال 1356 10901 1356/03/17 ماده 14
قانون تعيين حريم حفاظتي – امنيتي اماكن و تاسيسات كشور 10902 1393/05/19 ماده 6 و 7 و 9
آیين نامه قانون تعيين حريم حفاظتي – امنيتي اماكن و تاسيسات كشور 10903 1397/07/11 ماده 6 و تبصره2
فرآیند صدور مجوزفایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کروکی 10025
نقشه UTM 10364
تعهدنامه حسب مورد مبنی بر رعایت حریم یا اسقاط ادعا 11188
ارائه درخواست کتبی 11224
فایلی وجود ندارد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مقررات حريم و رعايت مسير خطوط لوله نفت سال 1384 10904 1384/06/01 -
دستورالعمل حفظ و نگهداری اراضی عبور خطوط لوله نفت و حریم آن 10905 1396/09/22 -
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مقررات حريم و رعايت مسير خطوط لوله نفت سال 1384 10904 1384/06/01 بند 2-4-1
دستورالعمل حفظ و نگهداری اراضی عبور خطوط لوله نفت و حریم آن 10905 1396/09/22 بند 4-2 و بند 5
مدت زمان صدور مجوز
روز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
دستورالعمل حفظ و نگهداری اراضی عبور خطوط لوله نفت و حریم آن 10905 1396/09/22 -
مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز

فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

فایلی وجود ندارد
شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


فایلی وجود ندارد